Unik And More
אמריקה ישראל ועץ השקד נדל"ן גאות להשיק את פרויקט Unik & More ביבנה הירוקה. השכונה החדשה בעלת המרחבים הירוקים מכל עבר, נוף פתוח, אוויר צח  ובנייה ירוקה על פי תקן משרד התמ"ת של מבני המגורים, בית הספר, מערכת פינוי אשפה פניאומאטית ועוד.
ביבנה הירוקה מרכזי קניות מגוונים, בתי ספר וגנים חדשים ובמרכזה של השכונה פארק ענק עם משחקים מותאמים לילדים, מתקני ספורט אינטראקטיביים, שבילי אופניים והליכה, בריכה אקולוגית פסטורלית ושלל פינות ישיבה מוצלות.  לשכונה גישה קלה לעורקי תנועה מרכזיים כמו כביש 20- ו 42 ומהם לכל חלקי הארץ.

הבהרה משפטית

הבהרה משפטית

כל המוצג באתר זה, לרבות הדמיות, ריהוט ומקומו, עיצוב (פנים וחוץ), ריצוף וחיפוי, אביזרים, פתחים, מידות, (לרבות גודל ומיקום), פיתוח סביבתי, ייעודי מקרקעין, אפשרויות השימוש ו/או הפעילות במתחם הפרויקט וכל חלק במבנים ו/או במקרקעין והתיאור המוצג ביחס אליהם וכיוב' – מופיעים לצורך המחשה בלבד ואין בהם כדי להוות מצג מטעמה של החברה ו/או כדי לחייב את החברה, לרבות באשר למיקומם ו/או לאופן בנייתם ו/או לתכנונם ו/או לאישורם ו/או לאפשרות השימוש בהם. אתר זה אינה מהווה הצעה ו/או מצג, אינה חלק מתנאי הסכם המכר וההתקשרות בין הצדדים, ואין בה לחייב את החברה. הסכם המכר שייחתם בין הצדדים על נספחיו הם המחייבים את הצדדים באופן בלעדי בכל הנוגע לפרויקט ו/או לדירה. פרטי הריהוט ו/או אביזרים ו/או מכשירים הכלולים באתר זה נועדו להמחשה בלבד ואינם כלולים בדירה הנמכרת.

סגור
x